Privacy Policy en Cookies

1.Partijen en voorwerp

SCEA des Couldraies (hierna ” Château des Couldraies “ of de “Verwerkingsverantwoordelijke“) 61,Route des Couldraies 41400 Saint Georges sur Cher.
SIREN : 390 431 922
CVI : 4121106460
E-mail : info@couldraies.com

Château des Couldraies stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres : www.couldraies.com, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Château des Couldraies.


De term”Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoonis, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Château des Couldraies alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruikers. Château des Couldraies verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de verordening (EU)2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming AVG of “GDPR”; hierna de “Verordening”).


Château des Couldraies is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker”). In voorkomend geval verbindt Château des Couldraies zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische  en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2.Verwerking van de persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Château des Couldraies, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Château des Couldraies optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Château des Couldraies, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes: contactformulier.

3.Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Deze doeleinden zijn  de volgende : enkel bij vragen en/of bestellingen.

4.Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Château des Couldraies de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt : naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
Château des Couldraies verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5.Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn /haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in “hypertext link” heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Château des Couldraies. Elke overeenkomst die Château des Couldraies en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Château des Couldraies , verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6.Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 12 maanden.

7.Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Château des Couldraies voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Château des Couldraies voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Château des Couldraies, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Château des Couldraies zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.
In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8.Rechten van de Gebruikers

 De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres : info@couldraies.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres : 61, Route des Couldraies 41400 Saint Georges sur Cher.

  1. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Château des Couldraies het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
*de betrokken categorieën persoonsgegevens
*de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zij of zullen worden verstrekt;
*in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
*indien mogelijk,  de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
*het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (vb. via het emailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Château des Couldraies garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Château des Couldraies.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwisseling

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:
de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

  • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
  • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Château des Couldraies hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Château des Couldraies dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevenstransportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heet te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar     persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Château des Couldraies. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Château des Couldraies geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bewaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Château des Couldraies, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het grondgebied.
De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Over dit cookiebeleid.

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt controleren. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie ons Privacybeleid. U kunt uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken. Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken, vindt u in ons Privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.couldraies.com

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste van de online diensten, maakt onze website voor een aantal doeleinden gebruik van cookies van de eerste partij en derden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden vooral gebruikt om te begrijpen hoe de website functioneert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties te leveren die relevant zijn voor u, en al met al om u een betere en betere gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te helpen versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën.

Noodzakelijke

Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen anoniem voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website.

Advertentie

Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers relevante advertenties en marketingcampagnes te bieden. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om aangepaste advertenties weer te geven.

Analytisch

Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen bij het verstrekken van informatie over statistieken, het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.

Functioneel

Functionele cookies helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten, zoals het delen van de inhoud van de website op sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

Hoe kan ik de cookie-voorkeuren controleren?

Als u later tijdens uw surfsessie besluit uw voorkeuren te wijzigen, kunt u op het cookie icoon links onder op uw scherm klikken. Dit geeft de toestemmingsverklaring weer, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om de door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies kunt u terecht op wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.